Váš košík je prázdný.

Všeobecné obchodní podmínky

LDSZ Vagyonvédelmi Korlátolt Felelösségü Társaság, organizační složka

Platné od 3.5. 2011

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“ ) stanoví závazná pravidla pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem, jak jsou tito specifikováni níže. VOP jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem.

Dodavatel

LDSZ Kft., organizační složka se sídlem Kudrnova 234/4a, 150 00 Praha 5 Motol, IČ: 24840149, DIČ: CZ24840149, zapsaná u rejstříkového soudu vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 74633 jednající jednatelkou společnosti paní Veronikou Tóthovou

Odběratel

Je podnikatelský subjekt s přiděleným platným IČ, který provedl nebo provádí objednávku v rámci jeho podnikatelské činnosti.

Registrace nového odběratele

Nový odběratel se může zaregistrovat prostřednictvím e-shopu nebo osobně v sídle společnosti. Po ověření základních údajů ( nejpozději do následujícího pracovního dne ) bude umožněn nákup zboží v rámci jemu udělené cenové hladiny. Výše jednotlivých slev za produkty bude patrná z vydané faktury.

Školení

Dodavatel pořádá zdarma školení pro registrované odběratele. Školení probíhají individuálně v předem dohodnutých termínech pro jednotlivce či menší skupiny osob z důvodu lepšího porozumění výkladu a předání cílenějších informací. Školení jsou zdarma a po jejich absolvování může být na přání vystaven certifikát. Témata školení jsou dle dohody ( obecné na produkty zabezpečovací techniky, CCTV, cílené na konkrétní produkt či skupinu produktů ).

Ceny

Ceny zboží uveřejněné na internetových stránkách www.alarmsvet.cz představují aktuální platné ceny, které mají přednost před cenami uvedenými v tištěné formě. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a neobsahují dopravné a balné. V ceně je již zahrnut poplatek za likvidaci elektroodpadu a autorská odměna. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

Slevy

Uvedené veřejné ceny na stránkách www.alarmsvet.cz jsou ceny bez DPH pro koncové uživatele. Distributorským a instalačním firmám z oboru elektro a IT poskytujeme výrazné slevy již od prvního nákupu. Další slevy je možné poskytnout na základě dohody, zejména v případě vyšších odběrů nebo dle konkrétní poptávky.

E-shop

Po zaregistrování do e-shopu a následném potvrzení registrace obchodním oddělením získá odběratel následující možnosti: Objednávat přes e-shop, informace o aktuálních platných individuálních slevách a cenách, informace o skladové dostupnosti zboží ( na vyžádání lze upřesnit i přesný počet ks ), možnost tisku individuálního ceníku.

Nabídka

Rádi Vám zdarma vytvoříme individuální cenovou nabídku a poradíme s technickým řešením Vašeho projektu. Obvyklá platnost individuální cenové nabídky je 14 dní, pokud není dohodnuto jinak.

Objednávka

Zboží lze objednat prostřednictvím elektronického obchodu, elektronické pošty, pošty, faxu, telefonicky nebo osobně. Veškeré provedené objednávky budou považovány za závazné pro odběratele. Provedením objednávky se tyto VOP stávají pro odběratele závaznými. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout.

Rezervace

Pokud je vybrané zboží u dodavatele skladem v menším množství, lze provést dopředu závaznou rezervaci tohoto zboží. Běžná doba rezervace je 14 dní, po dohodě max. 30 dní. Po uplynutí této doby bude rezervace bez upozornění zrušena.

Zápůjčka

Zboží, které je skladem, je možné zapůjčit za účelem prezentace, či pro vlastní seznámení s výrobkem. Běžná doba zápůjčky je 10 dní, po dohodě max. 30 dní. Podmínkou zapůjčení je podpis zápůjčního listu a složení zálohy ve výši 100% ceny zapůjčeného zboží s DPH. Odběratel se zavazuje zboží vrátit v dohodnutém termínu, plně funkční, kompletní a bez známek použití. V opačném případě je odběratel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ceny zapůjčeného zboží s DPH, uvedené v ceníku na internetových stránkách www.alarmsvet.cz, přičemž dodavatel je oprávněn oproti této smluvní pokutě započíst složenou zálohu. Dodavatel zapůjčuje vždy pouze 1 ks od stejného typu zboží. Zboží nelze zapůjčit za účelem vykrytí nebo výměny v rámci reklamace a za účelem dalšího poskytnutí třetím osobám.

Platební podmínky

Zboží je dodáváno na fakturu s úhradou: hotově, dobírkou, zálohou předem a bezhotovostním převodem. Platba bezhotovostním převodem je možná po podpisu rámcové kupní smlouvy. Ve výjimečných případech, zejména u státních podniků, je po dohodě dostačující namísto podpisu rámcové kupní smlouvy závazná písemná objednávka. Splatnost faktur Splatnost faktur je 14 dní, není-li ve faktuře uvedeno jinak. Pravidelný odběratel může mít po dohodě splatnost až 30 dní. Ve výjimečných případech lze prodloužit splatnost až na 90 dní, podmínkou pro nastavení této splatnosti je doložení oprávněnosti požadavku např. smlouvou o díle nebo objednávkou od zákazníka.

Čísla účtů dodavatele pro platbu převodem

Česká Republika
Citibank Europe:
8900180525/2600 ( CZK ) IBAN: CZ83 2600 0000 0089 0018 0525, SWIFT: CITICZPX
8900180533/2600 ( EUR ) IBAN: CZ61 2600 0000 0089 0018 0533, SWIFT: CITICZPX
8900180541/2600 ( USD) IBAN: CZ39 2600 0000 0089 0018 0541, SWIFT: CITICZPX
Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, Praha 5, 158 02

Slovenská republika
Citibank Europe:
2111440008/8130 ( EUR ) IBAN: SK81 8130 0000 0021 1144 0008, SWIFT: CITISKBA
Citibank Europe plc, organizační složka, Mlynské nivy 43, Bratislava, 825 01

Dodací podmínky

Osobní odběr zboží je možný během pracovní doby ( PO-PÁ 8:00-16:30 ) na provozovně dodavatele. Zboží je dodáváno též prostřednictvím smluvního přepravce. Zasílání zboží po ČR a SR obvykle pro dodavatele zajišťuje spol. GLS Czech Republic s.r.o., zboží skladem objednané do 9:00 hodin expeduje dodavatel ještě týž den. Pro zrychlené dodání zboží po Praze lze též po dohodě využít kurýra. Převzetím dodávky zboží od dodavatele ( nebo přepravce ) odběratel přijímá tyto VOP v celém jejich rozsahu.

Dopravné a balné

U objednávek z ČR přesahujících částku 5.000,- Kč bez DPH není účtováno dopravné a balné. U objednávek z ČR nepřesahujících částku 5.000,- Kč bez DPH a objednávek ze Slovenska je vždy účtováno dopravné a balné ve výši stanovené na stránkách e-shopu www.alarmsvet.cz.

Úroky z prodlení

Bude-li kupující v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) delším než 15 dnů, je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje prvním dnem prodlení. V případě zvláštního ujednání o platebních a cenových podmínkách se prodlení začne účtovat prvním dnem po uplynutí doby stanovené v Rámcové kupní smlouvě.

Zákonná odpovědnost

Za vady Zákonná odpovědnost dodavatele za vady zboží se řídí ust.§ 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Dodavatel zaručuje, že zboží bude v okamžiku předání prosto vad. Nebezpečí vzniku škody na zboží nebo jeho ztráty či odcizení přechází na odběratele okamžikem, kdy se zboží dostane do sféry dispozice odběratele. Záruka za jakost zboží Odpovědnost za jakost zboží se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust.§ 429 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Doba trvání záruky na zboží je individuálně uvedena u každé položky na faktuře. Informativně je též uvedena i u každé položky v e-shopu. Vyjímky ze záruky na jakost zboží jsou uvedeny v těchto VOP, v návodu zařízení, popř. přímo na faktuře. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží přiměřené době a způsobu jeho používání, úmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou, poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické ( úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina, přepólování ), poškození živelnou pohromou, závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací, poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace, poškození způsobené nedodržením instalačního návodu, poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno a na zboží, které má porušenou záruční plombu. Vyjímky ze záruky: průměrná životnost sběrného systému speed dome kamer v nepřetržitém provozu je cca 6 měsíců v závislosti na rychlosti otáčení, průměrná životnost ventilátoru je cca 12 měsíců v závislosti na prašnosti prostředí, průměrná životnost dobíjecích akumulátorů v přístrojích je cca 6 měsíců, na tato provozní opotřebení se delší záruka nevztahuje.

Reklamace v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo záruky

Zboží dodané do opravy musí být čisté a udržované, pokud bude dodáno zboží znečistěné a neudržované, může být odmítnuto, nebo bude odběrateli účtován poplatek za čistění. Společně s reklamovaným zbožím je odběratel povinen předložit správně vyplněnou fakturu za zboží. U zboží dodaného do opravy v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo záruky je prováděno posouzení vady a její oprava v nejbližším možném termínu dle aktuálního vytížení servisního oddělení. Obvyklé, nikoli však závazné lhůty jsou: kamery do 7 dnů, záznamová zařízení do 7 dnů, zboží zasílané servisnímu středisku v Maďarsku nebo výrobci do 30 dnů. Pro uplatnění reklamace v rámci záruky nebo zákonné odpovědnosti za vady je odběratel povinen dodat spolu s reklamovaným zbožím nákupní doklad, který prokazuje, že se jedná o záruční opravu nebo opravu vyplývající ze zákonné odpovědnosti za vady a popis závady. Pokud tak neučiní, bude do doby, než doloží požadované doklady, požadovaná oprava považována za mimozáruční opravu.

Mimozáruční oprava

Mimozáruční oprava je oprava vad zboží, na něž se nevztahuje záruka ani zákonná odpovědnost za vady zboží. U zboží dodaného do mimozáruční opravy je odběrateli vždy účtována práce související s diagnostikou závady. Poté je odběratel vždy informován, zda je či není možná oprava, pokud ano, pak je mu sdělená výše úplaty za opravu a termín opravy. Za každou započatou hodinu servisního technika bude odběrateli fakturována částka 200,- Kč bez DPH a ostatní náklady související s opravou ( náhradní díly, v případě zaslání výrobci pak ještě navíc doprava k výrobci a zpět + diagnostika u výrobce).

Neoprávněná reklamace

U zboží, které je reklamované v záruční době a udávaná závada nebude dodavatelem zjištěna, bude reklamace považována za neoprávněnou. V případě neoprávněné reklamace budou odběrateli vyfakturovány veškeré náklady související s neoprávněnou reklamací. Za každou započatou hodinu servisního technika bude odběrateli fakturována částka 200,- Kč bez DPH a veškeré další náklady související s neoprávněnou reklamací, včetně poštovného a balného za zaslání zboží zpět. V případě zaslání výrobci pak bude odběrateli účtována ještě navíc doprava k výrobci a zpět a diagnostika u výrobce.

Zrychlená reklamace

V případě požadavku na zrychlenou přednostně vyřízenou reklamaci, bude odběrateli účtován jednorázový poplatek 300,- Kč bez DPH. Zrychlená reklamace je možná pouze v případě, že to kapacitně zvládá servisní oddělení. Zrychlenou reklamaci nedoporučujeme u zařízení, kde jsou pro 100% garanci funkčnosti potřebné časově náročnější testy, jedná se zejména o záznamová zařízení. Pokud bude odběratel trvat na zrychlené reklamaci i u tohoto typu zařízení, dodavatel v takovém případě negarantuje 100% funkčnost.

Vrácení zboží

Zboží lze vrátit do 90 dnů a to pouze v případě, že je plně funkční, kompletní, bez známek použití, v originálním nepoškozeném obalu a dodavatel s tím souhlasí. Pokud se jedná o zboží, které je běžně skladem a pravidelně se prodává, je při vrácení do 30 dnů vráceno 100% pořizovací ceny, od 31 dnů do 90 dnů pak 70% pořizovací ceny. Pokud se jedná o zboží, které je na objednávku, na zakázku sestavované, či atypické, tedy není běžně skladem, je při vrácení do 30 dnů vráceno 70% pořizovací ceny, od 31 dnů do 90 dnů pak 50% pořizovací ceny. V případě poškozeného obalu bude odběrateli účtována z pořizovací ceny další srážka ve výši 20%. V případě nekompletního či poškozeného zboží bude odběrateli účtována cena náhradních dílů, vč. práce servisního technika. V případě vrácení zboží z důvodu neodstranitelné vady výrobku bude odběrateli nabídnuta alternativní náhrada, nebo vráceno 100% pořizovací ceny, dle volby dodavatele.

Odpovědnost za škodu

Dodavatel neodpovídá za přímé, nepřímé nebo následné škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo poruchou zakoupeného zboží (náklady na montáž, demontáž, opravu, ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času, dopravu a další odvozené škody)